ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ได้จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม 2535 โดยได้รับพระราชทานคำแนะนำจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ชาวบ้านวัดม่วง ได้ร่วมมือร่วมใจกับทางมหาวิทยาลัยศิลปากร รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง
เมื่อวันศุกร์ที่  23 กุมภาพันธ์ 2536

muภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น ส่วนจัดแสดงต่างๆ ดังนี้
ห้องโถง
มอญในตำนาน
มอญในทางประวัติศาสตร์
ภาษามอญและจารึกมอญ
ประเพณีและวัฒนธรรมมอญ
มอญอพยพ
มอญในไทยและผู้นำทางวัฒนธรรม